Xin mời xem thư mời họp và tài liệu họp đại hội cổ đông, tại đây