Mời xem quyết định Bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng và bổ nhiệm Trưởng phòng TC-KT Tại đây