Xin mời xem tài liệu họp đại hội cổ đông năm 2016 tại đây