VNECO3 Thông báo chốt danh sách trả cổ tức năm 2017. Xin mời xem tại đây