TT

Tên Hợp đồng

Tên Dự án

Tên chủ đầu tư

Giá trị hợp đồng do đơn vị thực hiện
(triệu đồng)

Giá trị phần công việc chưa hoàn thành
( triệu đồng)

Ngày Hợp đồng có hiệu lực

Ngày kết thúc hợp đồng

1

Thi công xây lắp đường dây 500Kv Sơn La- Hoà Bình & Sơn La – Nho Quan

Đường dây 500kV Sơn La – Hoà Bình & Sơn La – Nho Quan

Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc

6561

1200

11/2008

12/2009

 

2

Thi công xây dựng công trình đường dây 500 Kv Sơn La- Hiệp Hoà

Đường dây 500 Kv Sơn La - Hiệp Hoà

Ban Quản lý dự ỏn cỏc cụng trình điện Miền Bắc

1.800

1.300

12/2009

11/2010

3

Thi công xây lắp đường dây 220kV Ô Môn – Sóc Trăng

Đường dây 220kV Ô Môn – Sóc Trăng

Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Nam

1.656

620

03/2009

06/2010

4

Thi công xây dựng đường dây 220kV Kiên Lương – Châu Đốc

Đường dây 220kV Kiên Lương – Châu Đốc

Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Nam

1.341

1.300

01/2010

04/2010


Older news items: