Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 1 -2024

Ngày đăng

Báo cáo tài chính năm 2023

Ngày đăng

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023

Ngày đăng

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023

Ngày đăng

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Ngày đăng

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

Ngày đăng

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2023

Ngày đăng

Báo cáo tài chính Quý I – 2023

Ngày đăng

Báo cáo tài chính cả năm 2020 – Kiểm Toán

Ngày đăng

Báo cáo tài chính – Quí 1 năm 2020

Ngày đăng

Báo cáo tài chính soát xét – Quí 2 năm 2020

Ngày đăng

Báo cáo tài chính – Quí 2 năm 2020

Ngày đăng

Báo cáo tài chính – Quí 3 năm 2020

Ngày đăng

Báo cáo tài chính – Quí 3 năm 2020

Ngày đăng

Báo cáo tài chính – Quí 4 năm 2020

Ngày đăng

Báo cáo tài chính cả năm 2021

Ngày đăng

Báo cáo tài chính – Quí 1 năm 2021

Ngày đăng

Báo cáo tài chính soát xét – Quí 2 năm 2021

Ngày đăng

Báo cáo tài chính – Quí 2 năm 2021

Ngày đăng

Báo cáo tài chính – Quí 3 năm 2021

Ngày đăng

Báo cáo tài chính – Quí 4 năm 2021

Ngày đăng

Báo cáo tài chính – Quí 1 năm 2022

Ngày đăng

Báo cáo tài chính soát xét – Quí 2 năm 2022

Ngày đăng

Báo cáo tài chính – Quí 2 năm 2022

Ngày đăng