THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính quý 1 -2024

Ngày đăng

Báo cáo tài chính năm 2023

Ngày đăng

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023

Ngày đăng

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023

Ngày đăng

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Ngày đăng

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

Ngày đăng

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2023

Ngày đăng

Báo cáo tài chính Quý I – 2023

Ngày đăng

Báo cáo tài chính cả năm 2020 – Kiểm Toán

Ngày đăng

Báo cáo tài chính – Quí 1 năm 2020

Ngày đăng