THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Nghị quyết

Nghị quyết gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Ngày đăng

Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Ngày đăng

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Ngày đăng

Công bố thông tin: Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức

Ngày đăng

Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Ngày đăng

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày đăng

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày đăng

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng