THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính bán niên 2024 và năm 2024

Ngày đăng

Bổ nhiệm phó giám đốc

Ngày đăng

Công bố nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024

Ngày đăng

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ TÀI LIỆU HỌP

Ngày đăng

Gia hạn thời gian đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Ngày đăng

Ông: Đào Ngọc Quỳnh – Chủ tịch HĐQT Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3

Ngày đăng

Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2024

Ngày đăng

Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

Ngày đăng

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kiểm toán BCTC năm 2023

Ngày đăng

Báo cáo quản trị năm 2023

Ngày đăng