THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin

Báo cáo quản trị năm 2023

Ngày đăng

Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2023

Ngày đăng

Công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Ngày đăng

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2023

Ngày đăng

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày đăng

Thông báo chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ Bất thường năm 2023

Ngày đăng

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Ngày đăng

Hợp đồng kiểm toán năm 2023

Ngày đăng

Công bố thông tin: Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức

Ngày đăng

Công bố thông tin: Thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh

Ngày đăng